Úvod QO-100 / Es Hail 2 satelit QO-100 setup: vľavo RTL2832 s notebookom HDSDR, vpravo TM-255 so zdrojom

QO-100 setup: vľavo RTL2832 s notebookom HDSDR, vpravo TM-255 so zdrojom

QO-100 setup OM0AAO

QO-100 setup: vľavo RTL2832 s notebookom HDSDR, vpravo TM-255 so zdrojom