Introduction Amateur radio CQ WW DX SSB Contest 2018

CQ WW DX SSB Contest 2018

FT-2000
FT-2000

27.-28/10/2018 since,,pl,UTC je CQWW DX CONTEST SSB,,en,For all categories apply,,sk,that all RXy and TXy,,sk,used by the competitor,,sk,they must be placed in a circle with a diameter,,sk,For all High Power categories, the condition applies,,sk,that total power must not be greater than any band,,sk,wherein the power is measured at the PA output,,sk,All antennas used in the contour must be physically connected to the transmitters and receivers used in the contour,,sk,Unable to use the same tag for multiple categories,,sk,Remote,,en,distant,,sk,remotely controlled,,sk,the station is defined as a set of transmitters,,sk 00,00 of 24,00 UTC je CQWW DX CONTEST SSB. Follow the links to all stations. bands: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.

Pre všetky kategórie platí, že všetky RXy aj TXy, používané súťažiacim účastníkom, musia byť umiestnené v kruhu s priemerom 500 m. Pre všetky High Power kategórie platí podmienka, že celkový výkon nesmie byť na žiadnom pásme väčší ako 1500 W, pričom výkon sa meria na výstupe PA. Všetky antény používané v konteste musia byť fyzicky káblom pripojené k vysielačom a prijímačom používaným v konteste. Nie je možné použiť rovnakú značku pre viac kategórií.

Remote (vzdialená, diaľkovo ovládaná) stanica je definovaná ako súbor vysielačov, receivers and antennas located in a circle with a diameter,,sk,Remote receivers off,,sk,the circle is forbidden,,sk,It is forbidden to spot your own brand or ask for spotting by other stations,,sk,When using two or more transmitters on one band,,sk,MUST be hardware,,sk,secure,,sk,that only one signal could be on the band at the same time,,sk,Linking two or more transmitters to a call prompt,,sk,is forbidden,,sk,It is also forbidden to make post-test modifications and corrections to logos based on different,,sk,databases,,sk,records,,sk,emails and the like,,sk,A tag must be entered in the log,,sk 500 m. Vzdialené prijímače mimo
uvedený kruh sú zakázané. Je zakázané spotovanie vlastnej značky alebo žiadanie o spotovanie inými stanicami.

Pri použití dvoch alebo viacerých vysielačov na jednom pásme, MUSÍ byť hardvérovo
zabezpečené, aby v rovnakom čase mohol byť na pásme len jeden signál. Spriahnutie dvoch alebo viacerých vysielačov do striedavého volania výzvy
je zakázané.

Tiež je zakázané robiť pokontestovéúpravy a opravy značiek v logu na základe rôznych
databáz, záznamov, emailov a pod. V denníku musí byť zapísaná taká značka, what operator sends during the connection,,sk,For ITU Region stations,,sk,it also includes OM and OK,,sk,broadcasting is prohibited,,sk,that is, in the band,,sk,m above,,bg,and in the band,,sk,m pod,,en,SINGLE OPERATOR - the operator performs all operations related to the operation and logging of the connection itself,,sk,SOAB operators can change bands at any time,,sk,Only one transmitted signal is allowed at any time,,sk,- it is forbidden to use the DX cluster,,sk,skimmer and other auxiliary networks and technologies,,sk,SOAB Assisted,,hmn,- It is allowed to use the DX cluster,,sk,skimmer and other auxiliary,,sk,networks and technologies,,sk,SOSB Assisted,,en. Pre stanice ITU Regiónu 1 (patrí tam aj OM a OK) platí zákaz vysielania mimo povolených pásiem, to znamená v pásme 40 m nad 7200 kHz
a v pásme 160 m pod 1810 kHz.

Categories:
A. SINGLE OPERATOR – operátor vykonáva sám všetky činnosti súvisiace s prevádzkou a logovaním spojení. Operátori v kategórii SOAB môžu meniť pásma kedykoľvek. V ľubovoľnom čase je dovolený len jeden vysielaný signál.

1. SOAB (HP, LP, QRP) – je zakázené využívať DX cluster, skimmer a iné pomocné siete a technológie
2. SOSB (HP, LP, QRP) – je zakázené využívať DX cluster, skimmer a iné pomocné siete a technológie
3. SOAB Assisted (HP, LP, QRP) – je dovolené využívať DX cluster, skimmer a iné pomocné
siete a technológie
4. SOSB Assisted (HP, LP, QRP) – je dovolené využívať DX cluster, skimmer a iné pomocné
siete a technológie
B. SINGLE OPERATOR OVERLAY - each SO category participant can mark one of the OVERLAY categories in the log,,sk,He does this by inserting a line from CATEGORY-OVERLAY into the Cabrillo logo header,,sk,Classic Operator,,en,CLASSIC,,en,- Operator using one TCVR,,sk,does not use the DX cluster and similar networks and can max,,sk,If the log has been recorded for longer than,,sk,he will count only the first,,sk,The tcvr used must not be able to listen while broadcasting,,sk,Assisted stations will not be evaluated in this,,sk,category,,sk,Rookie,,en,- the operator has a concession,,sk,since its release on the contest day,,sk,three years,,sk. Urobí tak vložením riadku z nadpisom CATEGORY-OVERLAY do hlavičky Cabrillo logu.

1. Classic Operator (CLASSIC) – operátor používaiba jeden TCVR, nevyužíva DX cluster a podobné siete a môže v konteste pracovať max. 24 hours. Ak má v logu zaznamenanú prevádzku dlhšiu ako 24 hours, bude sa mu počítať len prvých 24 hours. Použitý tcvr nesmie byť schopný počúvať počas vysielania. Stanice Assisted nebudú hodnotené v tejto
kategórii.

2. Rookie (ROOKIE) – operátor má koncesiu, od vydania ktorej neuplynuli v deň kontestu
tri roky. The date of the first concession should be stated in the SOAPBOX logbook,,sk,MULTI OPERATOR,,en,only all bands,,sk,- It is allowed to use the DX cluster,,sk,The number of operators is not limited,,sk,At any time, only one broadcast signal is allowed on one band,,sk,Single TX,,en,MULTI-ONE,,en,- in any 10-minute period, it is only allowed to work on one band and only with one transmitter,,sk,= run TX,,en,The start of a 10-minute interval is calculated from the establishment of the first connection on the respective band,,sk,exception,,sk,it is allowed to make a connection on one other band,,sk,but only in case,,sk,if it is a new multiplier,,sk,= multiplier TX,,en.

C. MULTI OPERATOR (len všetky pásma) – je dovolenévyužívať DX cluster, skimmer a iné pomocné siete a technológie. Počet operátorov nie je obmedzený. V ľubovoľnom čase je na jednom pásme dovolený len jeden vysielaný signál.
1. Single TX (HP, LP) (MULTI-ONE) – v ľubovoľnej 10-minútovej perióde je dovolené pracovať len na jednom pásme a len s jedným vysielačom (= run TX). Začiatok 10-minútového intervalu sa počíta od nadviazania prvého spojenia na príslušnom pásme. Výnimka: je dovolené urobiť spojenie na jednom ďalšom pásme, ale len v prípade, ak ide o nový násobič (= multiplier TX). Here, too, the 10-minute rule must be followed,,sk,that the multiplier on the next band can only be done after ten minutes,,sk,A multiplier transmitter cannot call a challenge,,sk,The electronic logbook must be marked for each connection,,sk,which TX did him,,sk,run or multiplier,,sk,Two TX,,en,MULTI-TWO,,en,Max,,sk,two transmitted signals on two different bands simultaneously,,sk,Both transmitters can make connections to all stations,,sk,The log must be listed for each connection,,sk,which transmitter did,,sk,Each transmitter has max,,sk,changes in the bandwidth at any hour from,,sk,me,,ku, i.e.. že násobič na ďalšom pásme je možné urobiť až po uplynutí desiatich minút. Násobičový vysielač nemôže volať výzvu. V elektronickom denníku musí byť pri každom spojení vyznačené, ktorý TX ho robil (run alebo multiplier).

2. Two TX (MULTI-TWO): Sú dovolené max. dva vysielané signály na dvoch rôznych pásmach súčasne. Obidva vysielače môžu nadväzovať spojenia so všetkými stanicami. V denníku musí byť pri každom spojení uvedené, ktorý vysielač spojenie urobil. Každý z vysielačov má dovolených max. 8 zmien pásma v ľubovoľnej celej hodine od 00 of 59 min.

3. Multi TX,,en,MULTI-UNLIMITED,,en,It is allowed to work simultaneously on all six,,sk,bands,,sk,Only one transmitter is allowed on each band,,sk,Competition code,,sk,WAZ Zone,,sk,OK =,,en,DXCC / WAE plus IG9 / IH9 and WAZ zones on each band separately,,sk,Stations / MM are only counted as zone multipliers,,sk,EU station connection =,,sk,connection with your own country =,,sk,are sent in Cabrillo format via the web interface at www.cqww.com/logcheck/,,sk,The diary can also be emailed to,,sk,ssb@cqww.com,,en,cw@cqww.com,,en,Please include only your contest tag in the email message name,,sk,Receiving your log server will automatically confirm,,sk,Paper logs are sent to,,sk (MULTI-UNLIMITED): Je dovolené pracovať súčasne na všetkých šiestich
pásmach. Na každom pásme je dovolený len jeden vysielač.

Súťažný kód: RS(T?) + WAZ zóna (IF, OK = 15)

Násobiče: zeme DXCC/WAE plus IG9/IH9 a zóny WAZ na každom pásme zvlášť. Stanice /MM sa počítajú len ako zónový násobič.

Scoring:
spojenie s EU stanicou = 1 b.
a DX station = 3 b.
spojenie s vlastnou zemou = 0 b.

Journals: sa posielajú vo formáte Cabrillo cez webové rozhranie na www.cqww.com/logcheck/.

Denník je možné poslať aj emailom na adresu: ssb@cqww.com (SSB section), or. cw@cqww.com (CW section). V názve emailovej správy uveďte len vašu kontestovú značku. Prijatie vášho denníka server automaticky potvrdí. Papierové denníky sa posielajú na adresu: CQ WW DX Contest,,en,O.Box,,en,New Carlisle,,en,OH,,en,Diaries are needed,,sk,send in five days after the contest,,sk,Recordings,,cs,each station in the SO category,,sk,which has the ambition to be placed in the first five overall or continental order,,sk,must make a sound recording of the entire contest operation,,sk,as it is heard by the operator,,sk,The evaluator has the right to request a recording to,,sk,days from deadline for logs,,sk, P?. O.Box 481, New Carlisle, OH 45344, USA. Denníky treba
poslať do piatich dní po konteste, i.e.. of 2.11.2018 23,59 UTC (SSB), or. 30.11.2018 23,59 UTC (CW).

Nahrávky: každá stanica v kategórii SO, ktorá má ambíciu umiestniť sa v prvej päťke celkového alebo kontinentálneho poradia, musí robiť zvukový záznam z celej kontestovej prevádzky, tak ako ju počuje operátor. Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si nahrávku do 120 dní od deadlinu pre zaslanie denníkov.

Advertisement